Joel Spradley, 1925-1980
Sardis Cemetery
Folkston, Charlton, Georgia